Uncategorized

Klimapolitiske løsninger med banegods

Dansk Banegods forventer fokus på klimavenlig godstransport, når efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg sætter fart på klimaforhandlingerne. Det kom frem på foreningens generalforsamling, der fortsætter arbejdet for både bedre klimapolitiske rammer og tekniske trafikafvikling.

Det politiske arbejde fortsætter i Dansk Banegods, hvor fremtiden både byder på fortsat samarbejde med Transportministeriets departement og Banedanmark. På foreningens generalforsamling 24. juni 2020 fremhævende man Dansk Banegods´ fokus på bedre politiske rammevilkår med afsæt i klimadagsordenen i regering og Folketing samt det løbene samarbejde med Banedanmark om sporspærringer og adgang til jernbanenettet. Aktuelt har godskunderne under corona-pandemien fået ny interesse for at flytte gods fra vejtransport til jernbanen, blandt andet med intermodaltransport.

”Dansk Banegods har deltaget i møder i Regeringens Klimapanel for landtransport. Foreningen har peget på en række initiativer, der kan fremme banegodset som led i den grønne omstilling. Foreningen fortsætter også med at være aktiv i branchepanelet for banegodstransport. Foreningen har som mål at sikre, at arbejdet i Branchepanelet fører til konkrete forbedringer i hverdagen, herunder ikke mindst i forbindelse med planlægningen af og afviklingen af vedligeholdelsesarbejder på banenettet,” siger Michael Svane, næstformand i Dansk Banegods.

Samarbejde med Banedanmark
Efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg forventes at dreje sig om en klimahandlingsplan med grønne skatter, afgifter og roadpricing med kørselsafgifter for landevejstransport. Sekretariatschef Jan Wildau fremhævede, at der er rigtig meget CO2 at spare med banegods, hvor jernbanebranchen seriøst kan levere nogle store besparelser i forhold til vejtransporten.

”Hvis man fra dansk side vil arbejde med klima, skal man prioritere banegodset frem for landevejstransporten. Dansk Banegods ønsker det kommende år at samarbejde tættere med Banedanmark om konkrete problemer som kan løses og har tilbudt at skabe et rammeværk og planlægge vedligehold og anlæg af baneinfrastruktur, så den medfører mindst mulig gene for banegodstransporten,” siger Jan Wildau.

Bestyrelsen fortsætter
Bestyrelsen i Dansk Banegods består af medlemmer fra både jernbaneselskaber og transportkøbere. Bestyrelse fortsætter i det kommende år som hidtil med de samme medlemmer. Du kan se bestyrelsesmedlemmerne her.

Sikker godstransport med jernbane

Jernbanetransport er fortsat en af de mest sikre måder at leverer materialer til produktionsvirksomheder og varer til forbrugerne, fordi transport af store mængder gods sker i et lukket system med få medarbejdere og begrænset kontakt til andre personer.

”Jernbanetransport er alt andet lige uovertruffen til at flytte større godsmængder over lange strækninger, fordi en enkelt lokomotivfører sammen med nogle få terminalarbejdere kan flytte samme mængde gods som dusinvis af lastbiler og lastbilchauffører”, siger Jan Wildau sekretariatschef i Dansk Banegods.

Efter den almene lukning af alle grænser til Danmark og Tysklands lukning af grænsen mod Danmark er det fortsat åbent for transport af gods og det togpersonale som fremfører toget.

Siden coronavirusen har bredt sig til Danmark har jernbanevirksomheder og virksomheder, der transporterer gods med jernbanen, tilpasset produktionen efter myndighedernes anvisning og indført nødvendige forholdsregler for at forhindre smittespredning.

”Kundernes og medarbejdernes sikkerhed er helt central i vores daglige arbejde og et anliggende, jernbanevirksomhederne og banegodskunder har taget til sig med alvor”, siger Jan Wildau.

Carlsberg ønsker indflydelse på banegods

Lene Borne Jørgensen er ny bestyrelsessuppleant i Dansk Banegods, hvor hun erstatter Jan Breinholt. Hun er distributionsdirektør i Carlsberg Supply Company Danmark A/S, hvor hun har ansvaret for den danske transport af øl og sodavand fra bryggeriet i Fredericia ud til kunderne og mellem bryggeriet og terminalen i Høje Taastrup.

Hun deltager i Dansk Banegods for at fastholde banegodstransporten som en effektiv og miljøvenlig transportløsning.

“Banetransport er både en bæredygtig og effektiv måde at transportere store og tunge godsmængder, som vi har meget af i Carlsberg. Vi skal sikre nul CO2 udledning inden 2030, og samtidig er det essentielt, at vi altid leverer vores produkter til tiden, og har gode vilkår for at transportere vore produkter til kunderne,” siger hun.

Hun ser frem til at være med, når fremtidens transportpolitik skal formulere for det danske samfund.

“Arbejdet i Dansk Banegods er vigtigt, fordi det er er med til at sikre transportkøbere som os og jernbanevirksomheder politisk bevågenhed og engagere interessenterne,” siger Lene Borne Jørgensen.

Lene Borne Jørgensen har arbejdet med logistik og produktion for Carlsberg siden 2007. Hun er uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet og har i forbindelse med sin uddannelse været trainee i Vietnam. 

Mere gods på en klimavenlig bane

Regeringens klimapartnerskaber skal formulere forslag til en mindsket udledning af erhvervslivets drivhusgasser. Nu foreslår arbejdsgruppen Banegodstransport at sætte fokus på banebranchens og myndigheders samarbejde om at flytte godstransport fra vej til jernbane og satse på grøn el-kørsel. Det skal også undersøges, hvordan banebranchen selv kan arbejde for mere grøn kørsel.

Dansk Banegods har sammen med resten af arbejdsgruppen formuleret en række forslag, der skal få mere gods transporteret med jernbane på en mere klimavenlig måde.

“Det er positivt, at regeringen indbyder til samarbejde mellem politiske beslutningstagere og erhvervslivet, for partnerskabet er et konstruktivt forum, hvor vi både kan bidrage til klimaet og bidrage til godsbanens kunder,” siger Jan Wildau, sekretariatschef i Dansk Banegods..

Arbejdsgruppen Banegodstransport arbejder under klimapartnerskabet Landstransport, som er en af Regeringens 13 klimapartnerskaber. Sammen med de andre arbejdsgrupper skal Landtransport-partnerskabet beskrive de tiltag som branchen selv vil gennemføre. Partnerskabet skal også anbefale regeringstiltag til at nedbringe udledning af drivhusgasser. Beskrivelse og anbefalinger skal sendes til regeringen senest ultimo februar.

Dansk Banegods mener, at både banebranchen og myndigheder kan bidrage grønnere transport. Men den største gevinst fås ved at gøre banetransport mere attraktivt i forhold til vejtransport.

“Arbejdsgruppen, der er sammensat af parter også udenfor banebranchen, er enige om, at de væsentligste bidrag kommer ved at skabe bedre mulighed for, at banegodset er attraktivt for transportkøberne. Den vigtigste opgave er at sikre, at der er kapacitet på infrastrukturen til at få lange og tunge godstog hurtigt frem,når kunden har behov for det,” siger Jan Wildau.

Ny minister mere positiv

Jan Wildau sekretariatschef i Dansk Banegods og næstformand Michael Svane mødte 26. august den nye transportminister, Benny Engelbrecht. Det skete i et møde arrangeret af den europæiske lobbyorganisation UIRR, der kæmper for bedre vilkår til kombitrafikken. Og med deltagelse af Dansk Banegods.

“Det var et meget anderledes møde end den tidligere minister Ole Birk Olsen. Vi oplevede en helt anden imødekommenhed end med den forgangne regering,” siger Jan Wildau.

Det er særligt klimadagsordenen og den sociale dagsorden, som transportminister Benny Engelbrecht ser kan blive gavnet af mere banegods.