Klimapolitiske løsninger med banegods

Klimapolitiske løsninger med banegods

Dansk Banegods forventer fokus på klimavenlig godstransport, når efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg sætter fart på klimaforhandlingerne. Det kom frem på foreningens generalforsamling, der fortsætter arbejdet for både bedre klimapolitiske rammer og tekniske trafikafvikling.

Det politiske arbejde fortsætter i Dansk Banegods, hvor fremtiden både byder på fortsat samarbejde med Transportministeriets departement og Banedanmark. På foreningens generalforsamling 24. juni 2020 fremhævende man Dansk Banegods´ fokus på bedre politiske rammevilkår med afsæt i klimadagsordenen i regering og Folketing samt det løbene samarbejde med Banedanmark om sporspærringer og adgang til jernbanenettet. Aktuelt har godskunderne under corona-pandemien fået ny interesse for at flytte gods fra vejtransport til jernbanen, blandt andet med intermodaltransport.

”Dansk Banegods har deltaget i møder i Regeringens Klimapanel for landtransport. Foreningen har peget på en række initiativer, der kan fremme banegodset som led i den grønne omstilling. Foreningen fortsætter også med at være aktiv i branchepanelet for banegodstransport. Foreningen har som mål at sikre, at arbejdet i Branchepanelet fører til konkrete forbedringer i hverdagen, herunder ikke mindst i forbindelse med planlægningen af og afviklingen af vedligeholdelsesarbejder på banenettet,” siger Michael Svane, næstformand i Dansk Banegods.

Samarbejde med Banedanmark
Efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg forventes at dreje sig om en klimahandlingsplan med grønne skatter, afgifter og roadpricing med kørselsafgifter for landevejstransport. Sekretariatschef Jan Wildau fremhævede, at der er rigtig meget CO2 at spare med banegods, hvor jernbanebranchen seriøst kan levere nogle store besparelser i forhold til vejtransporten.

”Hvis man fra dansk side vil arbejde med klima, skal man prioritere banegodset frem for landevejstransporten. Dansk Banegods ønsker det kommende år at samarbejde tættere med Banedanmark om konkrete problemer som kan løses og har tilbudt at skabe et rammeværk og planlægge vedligehold og anlæg af baneinfrastruktur, så den medfører mindst mulig gene for banegodstransporten,” siger Jan Wildau.

Bestyrelsen fortsætter
Bestyrelsen i Dansk Banegods består af medlemmer fra både jernbaneselskaber og transportkøbere. Bestyrelse fortsætter i det kommende år som hidtil med de samme medlemmer. Du kan se bestyrelsesmedlemmerne her.

Dansk Banegods