Om Dansk Banegods

Mission

”Dansk Banegods arbejder for at fremme erhvervslivets vilkår på den danske jernbane – og at gøre Danmark til Skandinaviens centrum for logistik.

Vi bidrager med viden, der kan reducere de samfundsmæssige omkostninger ved trængsel og spild af ressourcer, samtidig med at vi med viden vil bidrage til at Danmark opfylder de nationale klimamålsætninger.

Vi arbejder for at det bliver mere attraktivt at bruge godsbanen, ved at bidrage med viden og indsigt, der kan reducere manglen på kvalificeret infrastruktur. Vi vil dermed bidrage til at godsbanetransport bliver kommercielt attraktivt både for lokaltrafik og transittrafik. Multimodalitet er et særligt fokusområde.

Vi arbejder for at skabe rammebetingelser for mere gods på bane gennem dialog med myndighed, politikere samt ved at bidrage til formuleringerne af nationale og internationale regelsæt.”

 

Vision

Vores visioner er formuleret i to horisonter.

Som fundament for vores visioner ligger to erkendelser fra godsbaneoperatørerne:
”Vi skal selv være bedre” og ”Vi skal have produktet”

 

På 5-årssigte

Vi skal inden for en tidshorisont på 5 år i ikke-prioriteret rækkefølge realisere følgende visioner:

 • At Dansk Banegods er anerkendt som et troværdigt talerør for godsjernbanesektoren og dens samarbejdspartnere i en bred betragtning.
 • Skabe synlighed hos borgere, lokalpolitikere, folketingspolitikere og presse omkring godsjernbanetrafik og multimodalitet.
 • At der på den årlige finanslov er afsat en pulje til aktuelt opståede mindre godsbaneinitiativer, der er baseret på potentiel faktuelbaseret godsbanevækst.
 • At godsbanetrafik er en integreret del af klimadebatten.
 • At der er skabt mere troværdig kapacitet og pålidelighed for godsbanetransport.
 • Der skal arbejdes for en struktur for godsjernbanetransport baseret på HUB-struktur og Shuntløsninger.
 • At der kan ydes opstartsstøtte til nye jernbanegodskorridorer, hvor operatører og kunder mangler midler i en kortere opstartsfase.
 • At vi har skabt dialog mellem alle parter relateret godsbanetrafikken.
 • Arbejde for at Trafikministeriets departement bliver en samarbejdspartner for jernbanegodssektoren.
 • Arbejde for at Trafikministeriets departement arbejder i henhold til de formulerede målsætninger.

 

På 10-årssigte

Vi skal inden for en tidshorisont på 10 år i ikke-prioriteret rækkefølge realisere følgende visioner:

 • At der er flere godsbaneoperatører i Danmark.
 • At der er flere transportkøbere, der vil anvende godsjernbanen. For at opfylde visionen skal der skabes synlighed om potentialerne alle fra nu.
 • At der fra myndighederne reageres hurtigt og effektivt på aktuelle konkrete nye godsstrømme.
 • At der er skabt øget konkurrence på godsjernbanen.
 • At godjernbanetransport blive lettilgængeligt og simpelt, herunder også for multimodale transporter.
 • At godsjernbanetransport bliver betragtet som pålidelig. Nogle forudsætningerne, der skal være på plads er, at jernbaneinfrastrukturen er elektrificeret samt at renoveringen af jernbanenettet er afsluttet.

Visionerne vil være grundlaget for arbejdet hos Dansk Banegods.

 

Mærkesager

Vores prioriterede mærkesager er:

 

 • At TEN-T-regulativet vedrørende opdatering af Scan-Med-korridoren bliver underskrevet hurtigst muligt, hvormed udvidelsen af Scan-Med-korridoren kan blive udvidet med den jyske længdekorridor fra Fredericia til Hirtshals og Frederikshavn.
 • At Danmark formulerer en begrundet national godstransportstrategi omfattende en overordnet national infrastrukturstrategi. Formuleringen er sket i Transportministeriets departement på basis af indspil fra Dansk Banegods, Danske Havne, transportsektoren, DI, Dansk Erhverv og andre relevante interessenter.
 • At arbejde for at rammebetingelserne for godsjernbane bliver dereguleret, så det bliver mere attraktivt at køre gods på jernbane både for operatører og godstransportkøbere. Den danske regulering skal være identisk med reguleringen i EU.
 • At synliggøre godsbanens bidrag til opfyldelse af Danmarks klimamålsætninger.

Forretningsorden

Herunder kan du læse forretningsordenen for bestyrelsen af Dansk Banegods. Forretningsordenen er udarbejdet med det formål at være et redskab, som bestyrelsen kan styre efter på en måde, hvorom der er enighed i bestyrelsen.